شروع کردن جلسه در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

شروع کردن جلسه در زبان انگلیسی

تدریس شروع کردن جلسه در زبان انگلیسی

شروع کردن جلسه در زبان انگلیسی چطور و با چه جملاتی صورت می‌گیرد؟ اگر مایلید کلاسهای تدریس خصوصی مکالمه تجاری زبان انگلیسی را برای یک بار هم که شده تجربه کنید با ما در طلوع کمبریج تماس بگیرید.

شروع کردن جلسه در زبان انگلیسی Moving Forward

شروع کردن جلسه در زبان انگلیسی Moving Forward از جمله درس‌های جملات کاربردی انگلیسی برای شروع جلسه است. شرکت کردن در جلسات و صحبت کردن به زبان انگلیسی ممکن است زبان آموزان شاغل را با کمی چالش روبرو کند. از این رو مباحث آموزشی تدوین شده به همراه مثال‌های کاربردی کمک می‌کند تا شروع کردن جلسه در زبان انگلیسی برای شما آسان‌تر توام با آرامش باشد.

 

Moving Forward

So, if there is nothing else we need to discuss, let’s move on to today’s agenda.

پس، اگر جای بحثی نیست، برنامه امروز را شروع کنیم.


Shall we get down to business?

کارمان را شروع کنیم؟


Is there Any Other Business?

کار دیگری است که باید انجام شود؟


Introducing the Agenda

معرفی کردن

Have you all received a copy of the agenda?

آیا هیچ کپی از برنامه کاری را دریافت کرده‌اید؟


There are X items on the agenda. First, … second, … third, … lastly, …

تعداد x بخش در دستور کار قرار دارد. اولینريا، دومین، سومین، آخرین…


Shall we take the points in this order?

آیا ما می‌توانیم در این دستور نکته‌ای اضافه کنیم؟


If you don’t mind, I’d like to go in order today.

اگر اشکالی ندارد، بریم کار را شروع کنیم.


skip item 1 and move on to item 3

بخش اول را رها کنیم و به بخش برویم.


I suggest we take item 2 last.

من پیشنهاد می‌کنم که به بخش آخری برویم.


Allocating Roles (secretary, participants)

تخصیص دادن نقش‌ها (منشی، شرکت‌کننده‌ها)

(name of participant) has agreed to take the minutes.

( اسم شرکت کننده) توافق کردند که گزارش از کار را بدهند.


(name of participant), would you mind taking the minutes?

( اسم شرکت کننده) آیا ممکن است که گزارشی از کار را بدهید؟


(name of participant) has kindly agreed to give us a report on …

( اسم شرکت کننده) با لطف خود گزارشی را به ما ارائه می‌دهند.


(name of participant) will lead point 1, (name of participant) point 2, and (name of participant) point 3.

( اسم شرکت کننده) به نکته 1 هدایت خواهند شد و ( اسم شرکت کننده) به نکته 2 و ( اسم شرکت کننده) به نکته سوم.


(name of participant), would you mind taking notes today?

( اسم شرکت کننده) آیا شما هیچ گزارشی آماده کردید؟


Agreeing on the Ground Rules for the Meeting (contributions, timing, decision-making, etc.)

توافق کردن روی دستورالعمل‌ها برای جلسه (شرکت در جلسه، تصمیم اتخاذ کردن).


We will first hear a short report on each point first, followed by a discussion of …

ما ابتدا راجع به اولین مسئله یک گزارش کوتاه شنیدیم، که بدنبال بحث…


I suggest we go round the table first.

من پیشنهاد می‌دهم به اولین جدول ابتدا برویم.


Let’s make sure we finish by …

پیشنهاد می‌دهم که به سراغ اولین جدل برویم.


I’d suggest we …

من پیشنهاد می‌دهم که ما…

There will be five minutes for each item.

5 دقیقه برای هر بخشی خواهد بود…


We’ll have to keep each item to 15 minutes. Otherwise we’ll never get through.

ما مجبور هستیم که هر بخشی را تا 15 دقیقه نگه داریم. در غیراینصورت، ما هرگز به بقیه‌ها بخش‌ها نمی‌رسیم.


Introducing the First Item on the Agenda

معرفی کردن اولین بخش دستورکار

So, let’s start with …

پس، بریم شروع کنیم.


I’d suggest we start with…

من پیشنهاد می‌کنم که با…شروع کنیم.


Why don’t we start with…

چرا با … شروع نکنیم؟


So, the first item on the agenda is…

بنابراین، اولین بخش دستور کار این است…


Pete, would you like to kick off?

پین، آیا مایلی جلسه را شروع کنی؟


Shall we start with …

آیا شروع کنیم؟


(name of participant), would you like to introduce this item?

( اسم شرکت کننده )، آیا مایلید که این بخش را معرفی کنید؟


Closing an Item

بستن یک بخش، تمام کردن یک بخش

I think that takes care of the first item.

من فکر می‌کنم که اولین را انجام دهیم.


Shall we leave that item?

آیا آن بخش را رها کنیم؟


Why don’t we move on to…

چرا ادامه ندهیم…


If nobody has anything else to add, lets …

اگر کسی چیز دیگری برای گفتن دارد، شروع کند…


Next Item

بخش بعدی

Let’s move onto the next item.

به بخش بعدی برویم.


Now that we’ve discussed X, let’s now …

حالا که بخش x را بحث کردیم، اجازه بدهید…


The next item on today’s agenda is…

بخش بعدی در دستور کار فردا … است.


Now we come to the question of.

حالا ما به سئوال بعدی…برویم.


Giving Control to the Next Participant.

کنترل را به شرکت کننده بعدی بدهیم.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تدریس 20 کلمه کاربردی در آموزش مکالمه تجاری زبان انگلیسی20 کلمه کاربردی در آموزش مکالمه تجاری زبان انگلیسیمکالمه تجاریآموزش کنفرانس تلفنی در زبان انگلیسیکنفرانس تلفنی در زبان انگلیسیمکالمه تجاری