زمان حال ساده در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

زمان حال ساده در انگلیسی

آموزش زمان حال ساده در انگلیسی simple present

زمان حال ساده در انگلیسی از جمله زمان‌های ابتدایی و شروع آموزش گرامر زبان انگلیسی است. زبان آموزان مبتدی بهتر است این زمان را به خوبی مطالعه کنند. زیرا بکار بردن زمان حال ساده در مکالمه مقدماتی انگلیسی اهمیت زیادی دارد.


زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی زمان مهم و کاربردی است. در این زمان از ریشه فعل استفاده می‌کنیم. مثل speak, call, go. عملی که در زمان حال، بر طبق عادت، یا تکرار انجام شود، زمان حال ساده بکار برده می‌شود.

در ادامه صرف افعال در این زمان، طریقه‌ی سئوالی و منفی کردن و افعال کمکی در زمان حال ساده توضیح داده می‌شود.


(مصدر بدون to ) + فاعل

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی to مصدر را حذف می‌کنیم و فعل را برای فاعل‌های مختلف صرف می‌نماییم.

مثال:
to work کار کردن

 I work.

          کار می‌کنید

You work.

.کار می‌کنی

You work

(کار می‌کند. (مذکر

He works.

کار می‌کنند

(کار می‌کند. (مؤنث

She works.

(کار می‌کند. (غیر انسان

It works.

.کار می‌کنیم

we work.

 .کار می‌کنند

they work.


نکته:

باید توجه داشته باشیم که در زمان حال ساده اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد یعنی فاعل it، she، he یا نام مربوط به یک انسان، یک حیوان یا یک شی باشد فعل آن جمله s می‌گیرد.

اگر فعل به یکی از حروف z، x، o، ch،sh،s ختم شود es می‌گیرد.

اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد و فعل به y ختم شود، چنانچه قبل از y حرف صدا داری مانند a، e، i، o، u نباشد، حرف y به ies تبدیل می‌شود ولی اگر قبل از y حرف صدا داری وجود داشته باشد آن فعل فقط s می‌گیرد.

مثال:

او بازی می‌کند.                                                                                                       She plays
مری تلاش می‌کند.                                                                                                  Mary tries

 • فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده s و یا es می گیرد و آن هم فقط در جملات مثبت، در صورتی که جمله منفی و یا سؤالی باشد هرگز از s یا es استفاده نمی گردد.

تمرینات زمان حال ساده در انگلیسی

او به زیبایی پینگ پنگ بازی می‌کند.

He plays ping pong beautifully.

او به زیبایی پینگ پنگ بازی نمی کند.

He doesn’t play ping pong beautifully.

آیا او به زیبایی پینگ پنگ بازی می کند؟

Does he play ping pong beautifully?

 • فعل have بعد از سوم شخص مفرد تبدیل به has می شود و فعل be (بودن) در زمان حال ساده بعد از I تبدیل به am و بعد از سوم شخص مفرد تبدیل به is و بعد از we، you ، they تبدیل به are میشود.

افعال کمکی

افعال کمکی ought to، dare، need، shall، should، may، might، will، would، can، could، must، have to، حرف s نمی‌گیرند و فعل بعد از آنها نیز s نمی‌گیرد.

مثال:
او ممکن است دیر به میهمانی بیید.

He may come late to the party.

او می‌تواند خیلی خوب شنا کند.

She can swim very well.

مری به میهمانی فردا شب خواهد آمد.

Mary will come to the party tomorrow night.


شکل سوالی و منفی: Question & Negative Form

برای سؤالی کردن جملات زمان حال ساده دو فعل کمکی do و does را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می‌دهیم. بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفاده می‌شود.

 • برای منفی کردن زمان حال ساده از دو فعل کمکی do و does با کمک کلمۀ not استفاده می‌گردد بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفاده می گردد.

مثال:
من می‌خوانم. (شکل مثبت)

.I read

من نمی‌خوانم. (شکل منفی)

I don’t read.

آیا من می‌خوانم؟ (شکل سؤالی)

Do I read?

 • نکته:“s” سوم شخص در حالت سؤالی و منفی حذف میگردد.

مثال:
او می آید.

(مثبت) He comes.

آیا او می‌آید


موارد کاربرد زمان حال ساده

 • زمان حال ساده برای بیان اعمالی که همیشه تکرار می شوند و به صورت عادت در آمده باشند به کار می رود.

مثال:
من هر روز به مدرسه می‌روم.

I go to school everyday.

او هر روز زود از خواب بیدار می‌شود.

She gets up early every morning.


 • برای بیان حقیقتی که عمومیت داشته باشد.

مثال:
زمین به دور خورشید می‌گردد.

The earth goes round the sun.

در بهار برف آب می‌شود.

Snow melts in spring.

 • برای بیان انجام عملی که در آیندۀ نزدیک صورت گیرد مشروط بر آن که قید زمان آینده حتماً در جمله ذکر گردد.

مثال:
او فردا به اینجا می آید.

He comes here tomorrow.

من امشب با او صحبت می‌کنم.

I talk to him tonight.

 • نویسندگان مطبوعات برای مهم و با ارزش جلوه دادن موضوعات، عناوین روزنامه ها را به زمان حال ساده بیان می کنند.

مثال:

ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند. (عقب نشینی کرد.)

Italian Army withdraws.


نکته: اگر یکی از قیدهای تکرار مثل often، usually، generally، sometimes، never، seldom، rarely، always، frequently در جمله وجود داشته باشد فعل آن جمله معمولاً حال ساده است.

 • محل قرار گرفتن قیدهای تکرار د ر جملات انگلیسی بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می‌باشد.

مثال:
او اغلب تنها به اینجا می آید.

He often comes here alone.

او معمولاً دیر نمی آید.

She doesn’t usually come late.

او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت می کند.

He always speaks English in the classroom.

آیا او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت می‌کند؟

Does he always speak English in the classroom?


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

 با یادگیری زبان دنیای شما تغییر می‌کند.

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.33 (3 رای)
امتیاز نظرات 4 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
 • زبان آموز
  اکرم

  آموزش عالی بود فقط یکم نا مرتب بود نوشته ها

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی personal and object pronounsضمایر مفعولی در زبان انگلیسیگرامر مقدماتیآموزش اجزای جمله در زبان انگلیسی grammar Englishاجزای جمله در زبان انگلیسیگرامر مقدماتی