افعال کمکی و modal verbs

آزاده میردار
توسط

افعال کمکی و modal verbs

آموزش گرامر طلوع

افعال کمکی و modal verbs یکی از ساده‌ترین و در عین حال مهمترین بخش‌های آموزش گرامر زبان انگلیسی است. در این بخش ما ابتدا مباحث اولیه و آغازین افعال کمکی را شرح دادیم. در جلسات آینده هر یک از این افعال کمکی که در متن آورده شده به طور کامل توضیح داده خواهد شد.


افعال کمکی و Modals در  گرامر زبان انگلیسی

افعال کمکی و مودال 26 تا هستند:

در زبان انگلیسی تعداد افعال کمکی و مودال، مجموعاٌ 26 مورد می‌باشد.:

افعال کمکی اصلی:

Be=am is are / was were

Do=does / did

Have=  has /  had


افعال کمکی وجهی(مودال):

Will=would 

 •   فعل کمکی will برای ساختن ریشه فعل به زمان آینده می آید. فرم منفی کوتاه شده آن won’t می باشد.

A meeting will be held next monday at 2 p.m

جلسه دوشنبه آینده ساعت 2برگزار خواهد شد.

 • Would قصد انجام کاری را در زمان گذشته نشان می دهد. یا اینکه عملی را که فرد توقع دارد در گذشته اتفاق بیافتد.

They saidthey would meet us at 9:30 at the station.


Can=could                                                                 توانایی برانجام کار یا دانستن چیزی در زمان حال و گذشته

You can swim. can’t you?

She could read English and French.


Shall=should                          

 • در مکالمه برای پیشنهاد دادن یا درخواست و تقاضا کاربرد دارد

What shall I get for dinner?

 • should برای انجام کار درست و معقول قبل از ریشه فعل می‌آید.

He should’t be selfish.


May=might

 • برای انجام کاری یا چیزی که ممکن است اتفاق بیافتد، البته انجام آن حتمی نیست.

I may be late. So don’t wait for me.

I might be a few minutes late.


Must                                                             

 • برای بیان اجبار به انجام کاری قبل از ریشه فعل می‌آید. مانند انجام قوانین ضرورت دارد.

All passengers must be wear seat belts.             


Need

 • در جملات منفی معمولا استفاده می‌شود برای بیان نیاز نداشتن به چیزی

You needn’t stay long.


Dare    به معنی جرات کردن

 • به معنی به اندازه کافی شجاع بودن وریسک کردن در کارها است معمولا در جملات سئوالی یا منفی بکار برده می‌شود.

He wanted to ask her, but he didn’t dare.

I daren’t go home.

Only a few journalists dared to cover the story.


Used to

چیزی یا کاری که در گذشته به طور مداوم اتفاق می‌افتد.

He used to go to our school.


Ought to=should

 • خطاب به شخصی که باید کاری را انجام دهد و انجام آن کار بهترین و معقولانه ترین کار است.

You really ought to smoking.


ﺍﻓﻌﺎﻝ ﮐﻤﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻦ ‏( auxiliary verbs ‏) ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﺩﯾﮕﺮ ‏( ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﯽ ‏)

ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 • افعال کمکی بین فاعل و فعل اصلی استفاده میشن.
 • افعال کمکی به تنهایی معنی ندارن.

مثلا:I am  من هستم

خب من چی هستم؟معلوم نیست, پس این جمله بی مفهوم است. و نیاز به یک فعل اصلی دارد.

و اینکه از خود این افعال برای سوالی کردن جمله استفاده می‌شود.

مثال:I am a tourist.

 :Am I a tourist?


      حالا سوالی می‌کنیم

 • Does برای she/he/it استفاده می‌شود.

(سوم شخص مفرد )

 • Do برای تمامی اشخاص بجز she/he/it استفاده می‌شود.

مثال: I write this email.

Do I write this email?

She tells me.

Does she tell me?

She learned that.

Did she learn that?

I/you/we/they don’t know about the game.

She/he/it doesn’t work for the company.


حالا سوالی می‌کنیم:

Don’t I/you/we/they know about the game?

Does She/he/it work for the company?

You have a great time.

Do you have a great time?

 • برای she /he/it از has استفاده می‌شود.

مثال: She/he/it has a lot of fun.


اما وقتی سوالی شوند have استفاده می‌کنیم:

Does she/he/it have a lot of fun?

 • Had برای زمان گذشته است.

I had a chance to win.

 • برای سوالی زمان گذشته از فعل کمکی did استفاده می‌کنیم.

Did I have a chance to win?

 • نکته:فعل had درجملات سوالی برای تمامی اشخاص به have تغییر میکند و از فعل کمکی did در اول جمله سوالی استفاده می‌ شود.

نکات مهم :

1-ﺍﻓﻌﺎﻝ ﮐﻤﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻦ ‏( auxiliary verbs ‏) ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﺩﯾﮕﺮ ‏( ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﯽ ‏) ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

2- ﺍﻓﻌﺎﻝ ﮐﻤﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮﺩ:کمکی اصلی-کمکی وجهی (مودال)

3- درافعال کمکی اصلی ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﻡ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮﺩ ‏(s form‏)،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ ‏(ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﻡ ﻓﻌﻞ ‏) ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ‏( ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪﻩ ‏) ﺍﺳﺖ.

4-درافعال کمکی اصلی ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﮐﻤﮑﯽ، not ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖﻣﺨﻔﻒ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

5-درافعال کمکی اصلی ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ، ﻓﻌﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ می‌دهیم.

6-درافعال کمکی اصلی ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﻥ ‏( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ‏) ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.5 (4 رای)
امتیاز نظرات 4.5 (2 امتیاز دهی)
نمایش 3 دیدگاه
 • زبان آموز
  سمیرا

  آموزش و توضیحات خوبی در مورد افعال کمکی نوشتید دستتون درد نکنه

 • زبان آموز
  محمدکرمی

  سلام خانوم ممنون ازتوضیحاتتون. متشکر. تمایل به همکاری دارم سالیان زیادی هست که زبان انگلیسی میخونم. هرجا که ردی ازش باشه دوست دارم فعالیت کنم.تدریسم دارم.

  • زبان آموز

   سلام خواهش میکنم. بله حتما. با شما در تماس خواهیم بود.

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسیاشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسیگرامر مقدماتیآموزش اسم در دستور زبان انگلیسیاسم در دستور زبان انگلیسی Nounsگرامر مقدماتی