اعداد اصلی در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اعداد اصلی در زبان انگلیسی

آموزش اعداد اصلی در زبان انگلیسی numbers in English

اگر مایلید اعداد اصلی در زبان انگلیسی را با نوشتن درست و معادل ترتیبی اعداد ببینید، پست امروز را بخوانید. البته در انتهای متن چند مثال ساده از اعداد اصلی و ترتیبی در انگلیسی ارائه شده است.


اعداد اصلی و ترتیبی در زبان انگلیسی

اعداد اصلی در زبان انگلیسی یا cardinal numbers مانند: (one, two, three, etc) بر مقدار و کمیت چیزی در گرامر انگلیسی در نقش صفت هستند. اعداد ترتیبی یا ordinal number مانند: (first, second, third, etc) به منظور توزیع شی یا فرد و … بکار برده می‌شود.


Number                            Cardinal                                    Ordinal


1                                      one                                            first


2                                    two                                             second


3                                    three                                            third


4                                    four                                             fourth


5                                    five                                             fifth


6                                  six                                               sixth


7                                  seven                                           seventh


8                                 eight                                            eighth


9                                 nine                                              ninth


10                               ten                                               tenth


11                               eleven                                          eleventh


12                              twelve                                         twelfth


13                             thirteen                                        thirteenth


14                              fourteen                                       fourteenth


15                             fifteen                                          fifteenth


16                            sixteen                                         sixteenth


17                            seventeen                                    seventeenth


18                          eighteen                                        eighteenth


19                         nineteen                                        nineteenth


20                         twenty                                          twentieth


21                        twenty-one                                     twenty-first


22                       twenty-two                                     twenty-second


23                      twenty-three                                   twenty-third


24                      twenty-four                                    twenty-fourth


25                      twenty-five                                     twenty-fifth


26                    twenty-six                                       twenty-sixth


27                   twenty-seven                                   twenty-seventh


28                  twenty-eight                                   twenty-eighth


29                  twenty-nine                                    twenty-ninth


30                  thirty                                            thirtieth


31                  thirty-one                                     thirty-first


40                  forty                                            fortieth


50                 fifty                                              fiftieth


60                 sixty                                            sixtieth


70                 seventy                                       seventieth


80                eighty                                          eightieth


90                ninety                                          ninetieth


100              one hundred                                hundredth


500              five hundred                                five hundredth


1,000           one thousand                              thousandth


1,500          one thousand five hundred, or fifteen hundred            one thousand five hundredth


100,000         one hundred thousand                                            hundred thousandth


1,000,000       one million millionth


EXAMPLES

There are twenty-five people in the room.

بیست و پنج نفر در اتاق هستند.

He was the fourteenth person to win the award.

او چهاردهمین نفر بوده که جایزه را برد.

Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.

ششصد هزار نفر پس از زمین لرزه بی‌خانمان رها شدند.

I must have asked you twenty times to be quiet.

بیست بار باید از خواسته باشم تا ساکت بشی.

He went to France for the third time this year.

او برای سومین بار به فرانسه رفت.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    شایان

    اعداد بیشتر از million رو هم آموزش بدید لطفا

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش خواندن اعداد اعشاری و کسری در انگلیسی decimals numbersخواندن اعداد اعشاری و کسری در انگلیسیگرامر مقدماتیآموزش گذشته see در زبان انگلیسی in Englishگذشته see در زبان انگلیسیگرامر مقدماتی