اصطلاحات، حرف اضافه with

آزاده میردار
توسط

اصطلاحات، حرف اضافه with

آموزش حرف اضافه with

اصطلاحات، حرف اضافه with ، اگر حروف اضافه در کنار افعال یا صفات قرار بگیرند، در بیشتر موارد مفهوم فعل و جمله یا صفت را کامل‌تر یا به اصطلاح به مفهوم عبارت جهت می‌دهد. و عبارت را به اصطلاح تبدیل می‌کند. مثلا، فعل mix به معنای مخلوط شدن، بهمراه with، مخلوط یا ترکیب شدن با … است.


اصطلاحات، حرف اضافه with

حرف اضافه ( ربط ) with به تنهایی در جمله به معنی با، به همراه، به اتفاق، و … . اما در عبارات زیر حرف with با افعال خاصی یا صفات آمده است که هر فعل یا صفت را به یک اصطلاح تغییر داده است.


Mix with: to combine with a substance

ترکیب شدن با یک ماده

 •  Water will not mix with oil.

آب با روغن ترکیب نمی‌شود.


Be Happy with: شاد شدن با

 • be happy with nothing and you will be happy with everything

با هیچ شاد باش پس با هرچیزی شاد خواهی شد.


Be Satisfied with: be happy with = be satisfied with something you possess or have experienced

با هر چیزی که داری یا تجربه کرده‌ای شاد باش ( راضی باش).

 •  I am happy with my car. It has served me well

من با اتومبیلم شاد هستم. خیلی به دردم خورده است.


Be pleased with: happy and satisfied about something good that you have done or that has happened to you:

خوشحال از انجام یا اتفاق چیزی

 •  Ali’s looking very pleased with himself today.

علی امروز خیلی با خودش خوشحاله.


Be upset with: if you are upset with someone, you are angry and annoyed with them

عصبانی و ناراحت بودن از دست کسی

 • I was quite upset with him for being late.

از اینکه دیر کرده، من خیلی از دستش ناراحت شدم.


Be popular with friends:   محبوب بودن با دوستان

 •  how to be popular with your friends?

چطور با دوستانت صمیمی هستی؟/چطور در بین دوستانت محبوب هستی؟

 • The teacher is popular with his student.

معلم با دانش‌آموزانش مهربان است.


Fill (st) with (st)

to cause a person, place, or period of time to have a lot of something:

پر شدن / سرشار شدن از چیزی

 • His childhood was filled with happiness.

بچگی‌اش سرشار از خوشبختی/شادی بود.

 • The kitchen is filled with the smell of fresh coffee.

آشپزخانه از بوی قهوه‌ی تازه پر شده بود.


Be Bored with

خسته شدن از /با

 • Do you ever get bored with eating out all the time?

آیا تابحال بخاطر غذا خوردن دائمی در بیرون خسته شدی؟


Be familiar with/to

آشنا بودن با چیزی/ دانش و درک درستی از چیزی یا کاری داشتن

 • to have a good knowledge or understanding of something
  Are you familiar with this type of machine?

آیا با این نوع ماشین /دستگاه آشنایی دارید؟


In love with

He is in love with her.                                                            او عاشق اون دختر هست

a feeling of warm personal attachment or deep affection, as for a parent, child, or friend

احساس تعلق خاطر شدید و گرم و جاذبه عمیق به والدین، فرزند یا دوست

 


Catch up with

to move fast enough to join

 • Slow down so that I can catch up with you.

سرعتت را کم کن تا من بتوانم به تو برسم.

 • She ran as fast as she could, but she couldn’t catch up to her brother.

او سریعتر از حدی که می‌توانست، می‌دوید، اما نتوانست به برادرش برسد.


Argue with

مشاجره/بحث کردن

 • one can’t deny the fact of You can’t argue with her success.

کسی نمی‌تونه انکار کنه این حقیقت را  که تو بخاطر موفقیتش با او مشاجره کنی


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
 • زبان آموز
  نیلوفر

  اصطلاحات خوبی نوشتید

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش تفاوت‌ها در زبان انگلیسیتفاوت‌ها در گرامر زبان انگلیسیگرامر پیشرفتهاشتباهات رایج استفاده ashamed of در انگلیسیاشتباهات رایج استفاده ashamed of در انگلیسیگرامر پیشرفته